Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties geleverd door de personal assistant, die haar beroep en functie uitoefent als natuurlijke persoon in persoonlijke naam. Zij heeft een eigen ondernemings- en BTW-nr: 0552.876.937 .

1. Opdrachtbevestiging
Een ondertekend voorstel heeft de status van opdrachtbevestiging. Een opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.
Aanvullende afspraken of wijzigingen binden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd (per post of via e-mail).

2. Provisies
De personal assistant kan bij aanvang van de opdracht en lopende dienstverstrekking die nader omschreven is in een afzonderlijke, specifieke overeenkomst, 1 of meer provisies in de vorm van voorschotfacturen vragen voorafgaandelijk aan of tijdens de te leveren diensten.

Vanzelfsprekend worden deze voorschotten in mindering gebracht op de eindafrekening.

3. Wijziging opdracht
Aanvullende afspraken of wijzigingen binden alleen indien deze schriftelijk werden bevestigd (per post of via e-mail).

Indien naar aanleiding van de aanpassing van een opdracht nodig blijkt het bedrag van de provisie te verhogen mag hierom verzocht worden.
Eveneens de datum van aflevering/voltooïng van een opdracht kan gewijzigd worden naar aanleiding van aanpassingen mbt de opdracht.

4. Inspanningsverbintenis
De personal assistant zal alles in het werk stellen om de aan haar gegeven opdracht(en) te goeder trouw en naar best vermogen uit te voeren zodat het beoogde resultaat zo goed mogelijk kan worden bereikt, zonder dat hier sprake is van een resultaatsverbintenis maar wel van een middelenverbintenis.

De opdrachtgever zal van zijn/haar/hun kant aan de personal assistant alle nodige informatie en/of middelen ter beschikking stellen om de personal assistant toe te laten haar werk correct en zoals afgesproken te kunnen uitvoeren en in veilige omstandigheden.

5. Vertrouwen – Privacy
De personal assistant zal bij het uitvoeren van haar diensten vaak zeer dicht bij de klant en/of zijn gezin staan. De personal assistant garandeert vertrouwen, privacy en discretie te zullen handhaven alsook de (onroerende) goederen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld beheren als een goede huisvader.

6. Medewerking opdrachtgever
De opdrachtgever verleent zijn medewerking en dient steeds alle nodige en nuttige informatie en inlichtingen te verstrekken aan de personal assistant betreffende de specifieke opdracht.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie en levert deze tijdig aan zodat de personal assistant naar best vermogen en te goeder trouw de opdracht ter harte kan nemen.

7. Erelonen

1° Het ereloon wordt aangerekend naar gelang onder meer het belang en de aard van de zaak, de complexiteit, de duur en de hoogdringendheid. De tarieven zullen dus variëren en afhangen van het type van de diensten, de duur ervan en de locatie van uitvoering.

Er kan een vast tarief per uur met de opdrachtgever worden afgesproken of een vaste prijs per opdracht, daarover zal de personal assistant een op maat gemaakte overeenkomst afsluiten met de opdrachtgever. De prijs is exclusief omzetbelasting en de eventueel ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten waaronder kilometervergoeding.

Een eerste kennismakingsgesprek met de personal assistant is steeds kosteloos.

2° Voor de uitvoering van grotere werken in/aan de woning zal de opdrachtgever een rechtstreekse overeenkomst afsluiten met de eigenlijke uitvoerder/aannemer.

De opdrachtgever zal dan rechtstreeks aan de dienstverlener betalen en zal de personal assistant die de partijen bij elkaar bracht haar diensten factureren à rato van 10% van de kostprijs van dergelijk groter werk rechtstreeks aan de opdrachtgever, tenzij bij afzonderlijke overeenkomst met de cliënt anders afgesproken wordt.

3° Voor kleinere klussen en werken in en aan de woning zal de facturatie via de personal assistant verlopen.

8. Eigendomsvoorbehoud
Aankopen die door de personal assistant werden gedaan in functie van een welbepaalde opdracht blijven eigendom van de personal assistant tot de klant voormelde aankopen volledig heeft terug betaald (het betreft hier dus een eigendomsvoorbehoud voor de personal assistant tot volledige betaling).

9. Betalingsvoorwaarden
De opdrachtgever betaalt de provisie/voorschot tegen de afgesproken vervaldatum of maximaal binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. De eindstaat van kosten en erelonen van de personal assistant is te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur op de bankrekening daarop vermeld.

De cliënt kiest zelf of hij de facturen digitaal of op papier via de post wenst te ontvangen.

Ieder protest met betrekking op een provisie of eindstaat moet aan de personal assitant gericht worden via een gemotiveerd schrijven binnen de 10 kalenderdagen na de verzenddatum van de factuur, bij gebreke waaraan de provisie of staat onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.

In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag zijn nalatigheidsintresten verschuldigd à 7% op jaarbasis, te rekenen vanaf de dag na de vervaldatum en wordt er bijkomend, vanaf 1 maand na de vervaldatum een forfaitaire vergoeding aangerekend die 10% bedraagt op het openstaande saldo met een minimum van € 50,00.

10. Overmacht

De personal assistant zal steeds eerlijk en te goeder trouw handelen. Er kan echter geen eis tot schadevergoeding tegen de personal assistant worden ingesteld indien deze laatste wegens overmacht haar opdracht niet tot een goed einde kan brengen of wegens welkdanige andere situatie verhinderd wordt haar opdracht niet of niet helemaal volgens afspraak uit te voeren.
Niet limitatieve voorbeelden zijn: ziekte van de personal assistant of een naast familielid, autopech, werkstaking van derden…

Indien overmacht zich voordoet zal de personal assistent de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de personal assistant opgeschort.
Indien de personal assistant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan blijven de reeds uitgevoerde werkzaamheden weliswaar te vergoeden door de cliënt.

11. Aansprakelijkheid
De personal assistant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade dan ook berokkend tijdens haar opdracht, in zoverre de personal assistant deze heeft uitgevoerd, de samenwerkingsovereenkomst respecterende, en zoals van een goede normale personal assistant kan worden verwacht.

12. Annulatie opdracht
Indien een opdracht door de klant zou worden geannuleerd dient verwezen te worden naar de specifieke overeenkomst van de opdracht zelf waarin de annulatievoorwaarden werden opgenomen.

De annulatievergoeding is afhankelijk van de aard en de grootte van de opdracht alsook de datum van het annuleren van de opdracht en rekening houdend met de door de personal assistant reeds geïnvesteerde kosten en gepresteerde uren.
Annulatie door de klant zal de betaling van een administratiekost tot gevolg hebben, en/of een gedeeltelijke of volledige betaling van de opdracht zoals voorzien in de specifieke overeenkomst.

13. Klachten

Klachten mbt de opdracht en/of de afrekening dienen binnen de 10 kalenderdagen aangetekend of per e-mail te worden bezorgd aan de personal assistant, die vanzelfsprekend het recht heeft daarop te repliceren. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de opdracht, het uitvoeren ervan en de daarop berekende tarieven te hebben aanvaard.

14. Geschillen
De overeenkomst tussen de personal assistant en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgische recht. De Leuvense rechtbanken zijn exclusief bevoegd in eerste aanleg en in graad van beroep is dat het Brusselse Hof van Beroep.

Deze algemene voorwaarden zullen gevoegd worden bij iedere overeenkomst afgesloten tussen de opdrachtgever en de personal assistant en de opdrachtgever verklaart hiervan uitdrukkelijk kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te hebben aanvaard.